Regulamin – Smile Project Kiełczów

Regulamin Organizacyjny Smile Project

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą pod nazwą Smile Project Sp z o.o.

I. Postanowienia

1. Smile Project Sp z oo jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

* ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie
* ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZ.U. Z 2009r. Nr 52, poz417 z późn. zm.)
* ustawy z 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. W sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz.1697)

2. Do wykonywania zadań przez Smile Project Sp zoo ustala się wewnętrzną organizację przedstawioną w dalszej części niniejszego regulaminu

II. Firma Podmiotu leczniczego

1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Smile Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Nazwa zakładu leczniczego Smile Project
3. Adres ul. Szkolna 2/8 55-093 Kiełczów

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego

1. Celem Smile Project jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań stomatologicznych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania

2. Do zadań gabinetu stomatologicznego w szczególności należą:

* udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, w ramach kompetencji lekarza stomatologa oraz higienistki stomatologicznej
* udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii,
chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji
* prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i informatycznej a także profilaktycznej
* współpraca z innymi jednostkami służby zdrowia

IV. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

1. W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne:
*Gabinet Stomatologiczny Smile Project
2. W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt.1ust.1funkcjonują komórki organizacyjne;
– Poradnia stomatologiczna
– Pracownia RTG stomatologiczne
– Pracownia tomografii CBCT stomatologicznej

V. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

1. Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Kiełczów ul. Szkolna 2/8

VI. Przebieg i procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne

2. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia.
* osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń
* telefonicznie pod nr telefonu 690 206 602

3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji. W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać
* dowód tożsamości (celem zweryfikowania Państwa tożsamości, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Smile Project ma prawo do przetwarzania danych osobowych w tym nr Pesel swoich pacjentów)

4. W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci(lub o nieupoważnianiu nikogo), a także o zgodzie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art.17 i art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U..08.52.417)

5. Zgoda na udzielenie świadczenia musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu z zakresu endodoncji, protetyki, chirurgii, periodontologii, ortodoncji, a także przed zabiegiem wybielania zębów.

6. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim, na pierwszą wizytę pacjent zgłasza się 15 min wcześniej, w celu założenia dokumentacji medycznej.
Do pacjentów Smile Project wysyłane są smsy przypominające o wizycie
24 godziny przed umówionym terminem. Pacjent ma obowiązek wtedy potwierdzić lub odwołać wizytę.
Przy umawianiu na wizyty dłuższe niż 1 godz gabinet może pobrać zadatek na poczet takiej wizyty. Jeśli pacjent taką wizytę odwoła na 24 godziny przed, zadatek przechodzi na poczet kolejnego terminu. Natomiast jeśli do wizyty zostało mniej niż 24 godziny, zadatek przepada.
Jeśli pacjent potwierdzi termin wizyty, a się na nią nie stawi, wówczas zobowiązany jest zapłacić 200 zł tytułem zadośćuczynienia oraz wpłacić zadatek, jeśli chce umówić kolejny termin.

7. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących podstawowej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

8. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi, zażalenia na zachowanie lub czynności personelu gabinetu Smile Project. Skargi /zażalenia przyjmuje Edyta Czuchańska-Czaja.
Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skarę złozoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

VII. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiebiorstwa podmiotu leczniczego

1. Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:
*realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie
*kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków
*dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego
*zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu
*przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta
*wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego

2. Do podstawowych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Gabinetu Smile Project należy:
*badanie i porada lekarska
*działania diagnostyczne
*udzielanie pierwszej pomocy doraźnej
*profilaktyka stomatologiczna
*świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej
*świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej
*świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej
*świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej
*świadczenia z zakresu periodontologii stomatologicznej
*świadczenia z zakresu ortodoncji
*świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej
*prowadzenie dokumentacji medycznej

3. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym

4. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy
oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych

6. Gabinet stomatologiczny Smile Project w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi innymi instytucjami , których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowanie na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.

X. Postępowanie z dokumentacją medyczną.

1. Podmiot medyczny, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. W sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:
*pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
*podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
*organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samożądu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
*ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratora, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
*organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym postępowaniem
*zakładu ubezpieczeń za zgodą pacjenta

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
*do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego
*poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów i kopii
*poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

X. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub/i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji opłata nie może przekraczać
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na postawie art. 20 pkt 2 ust. Z dnia 17.12.1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

3. Za jedną stronę kopi dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.2

4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.2

5. Wysokość opłat:
*kopia dokumentacji medycznej 1str-2zł
*sporządzanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych- 20zł

XI. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

1. Gabinet Smile Project nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co za tym idzie wszelkie świadczenia są odpłatne. Cennik świadczonych usług jest ogólnodostępny w siedzibie Smile Project, na stronie internetowej oraz stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

XII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

1. Gabinetem Stomatologicznym Smile Project kieruje kierownik placówki
Edyta Czuchańska-Czaja i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Gabinetu Smile Project oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

4. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:
*organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
*zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników
*podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, premii, rozwiązywania umów cywilno- prawnych
*kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę, przepisów bhp i ppoż
*przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej
*wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Smile Project
*nadzór nad jakością udzielanych świadczeń medycznych
*zatwierdzanie harmonogramów osób udzielających świadczeń medycznych
*działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
*nadzór nad gospodarką lekową
*nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
*dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych

XIII. Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie Stomatologicznym Smile Project pacjent ma prawo do:
*poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
*świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z wymogami wiedzy medycznej
*rzetelnej informacji o stanie zdrowia
*wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia

2. Do obowiąków pacjenta należy:
*przestrzeganie regulaminu porządkowego Gabinetu Stomatologicznego Smile Project
*przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie placówki
*przestrzeganie higieny osobistej
*przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż
*przestrzeganie zaleceń lekarza
*odwoływanie wizyt z należytym wyprzedzeniem ( min 24 h przed planowaną wizytą)

3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

4. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach

5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy medycznej

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym

7. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych

8. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń

9. Orzeczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulaminami ustawy z dn 5.12.1996r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty

10. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie Stomatologicznym Smile Project ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu

11. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie

12. W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny pacjent.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin organizacyjny ustala lek. stom. Edyta Czuchańska-Czaja

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy

3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji

4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów Smile Project znajduje się na stronie www.smileproject.com.pl

5. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Gabinecie Smile Project

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023